ഇന്നലെകൾ

ഇന്നലെകള്‍
********

ഇന്നലെകളിലെ ഓര്‍മ്മകള്‍ മണ്മറഞ്ഞ
ഋതുക്കള്‍ തെല്ലകന്നാലും കണ്മുന്നില്‍
നിന്നകലാത്ത ചാറ്റല്‍ മഴപോലെയും
ഡിസംബറിലെ തണുത്ത പ്രഭാതത്തില്‍,

പുഞ്ചിരിയുമായ് വന്നൊരു നയന
മനോഹരിയായൊരു സുന്ദരിയും
യവ്വന തീഷ്ണതയില്‍ മതിമറന്ന
ഇന്നലെയിലെ അഹങ്കാരികളായവരും

ഇനിയൊരു നാളെയുണ്ടെങ്കില്‍ ഞാനാ
ഋതുക്കളെന്ന ഇന്നലെയെ മറക്കാം.
നാളെയെന്നാ നാളില്‍ ഞാനില്ലെങ്കില്‍
ഇന്നലെയെ തിരികെ ചോദിക്കാതിരിക്കാം.

മറവിയെന്ന രോഗത്താല്‍ ഞാനായിന്നലകളെ
അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് മറന്നതുമാകാം
അറിയാത്തോരു നാളയെ അറിയാനായ്
മരണമെത്തും വരെയും കാത്തിരിക്കാം.
— അപ്പിള്‍ ജാഫര്‍ —–

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s