ഗൗരിയുടെ കവിത “കാമം “

 

fb_img_1485462766672

“കാമം ”

*_____*_____*____*

“ആണിനു പെണ്ണിൽ വികാരമുണ്ടാവണം
പെൺകൊടിക്കുതിരിച്ചും.
ബലമായ്പ്പിടിച്ചടക്കീടരുത്
പെണ്ണിന്റെ ചാരിത്ര്യമൊരുവനും..
വിലമതിക്കാത്തൊരുസ്വത്താണവൾക്കത് …

വികാരം വരുമ്പോൾ
വിവേകം ജ്വലിക്കണം
വികാരത്തിൻ മുള്ളിനെ വിവേകത്താൽ
ജയിക്കണം…

പെണ്ണിന്റ ഇഷ്ടമില്ലാതെ
വികാരം തീർക്കുവാൻ
പീഡനമേൽപ്പിക്കയെന്നാൽ
മൃഗത്തിനുംതാഴെയായ്,
നികൃഷ്ടനായ്മാറുന്നു നീയീഭൂമിയിൽ…..

ബലിഷ്ഠമാം നിൻ കരവലയത്തിനുള്ളിൽ
പിടയുന്നു പെണ്ണിന്റെ ചാരിത്ര്യശുദ്ധി……

അഭിമാനമുള്ളിൽ തുടിക്കുന്നുവോ..
മരണത്തിനൊപ്പമായ് തീരുന്നുനിൻസുഖം.

അരുതു…
നീയിങ്ങനെ പെണ്ണുടലിനെ മ്ലേശ്ചമായ് നോവിച്ചു,,
നിമിഷസുഖത്തിനായ്കാടത്തഭാവമായ്
മാറരുത് മാനുഷാ…..!

ഗൗരി✍🏻

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s